PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Text byl zaktualizován i pro letošní rok (včetně zmínky o chystaných změnách pro další školní rok).

I. Obecné informace

1. Kde získám informace o přijímacích zkouškách, školách a oborech vzdělání, na které lze podat přihlášku?
Informace o školách a oborech vzdělání, na které lze podat přihlášku, lze získat na těchto školách. Další informace o přijímacím řízení lze získat na www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore, případně i na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání www.cermat.cz, a dále na www.infoabsolvent.cz.

2. Kde získám informaci, že mnou vybraný obor vzdělání byl škole schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy?
Obory vzdělání schválené ministerstvem jednotlivým školám jsou uvedeny ve školském rejstříku, který je k dispozici na www.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/skolsky-rejstrik.

3. Kdy a kde jsou zveřejněna kritéria pro přijímací řízení?
Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit (rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup) při vyhlášení přijímacího řízení. Pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna (podle § 60 odst. 4 školského zákona). Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

4. Může škola vyhlásit první kolo přijímacího řízení, pokud jí byl ve školském rejstříku schválen obor vzdělání např. až v únoru?
Ano. V případě zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku po 31. lednu příslušného roku může ředitel školy vyhlásit první kolo přijímacího řízení v jiném termínu, nejpozději však do 31. srpna.

II. Dotazy k přihlášce

5. Kde dostanu přihlášku k přijetí do střední školy?
Formulář přihlášky může poskytnout střední škola, popř. základní škola. V elektronické podobě si mohu přihlášku zdarma stáhnout na webu MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

6. Je základní škola povinna zdarma vydat žákům 2 přihlášky?
Povinnost základní školy vydat žákům přihlášky není legislativně stanovena a školy je objednávají pro žáky na základě dohody s rodiči.

7. Musí uchazeč odevzdat formulář přihlášky s barevným rozlišením, nebo může použít i černobíle vytištěný formulář?
Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.

8. Na kolik středních škol se mohu v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlásit?
Školský zákon umožňuje podat dvě přihlášky na dvě střední školy nebo na dva obory vzdělání.
Při vyplňování tiskopisu se uvádí na obou tiskopisech obě školy, kam se přihlášky odevzdají, nebo na jedné škole dva obory vzdělání, na které se uchazeč hlásí. Uvedené pořadí škol je shodné na obou tiskopisech a nevyjadřuje preferenci škol.
Pokud se uchazeč hlásí na jednu až dvě školy s talentovou zkouškou, má možnost podat přihlášku až na další dvě školy bez talentové zkoušky. V rámci dalších kol přijímacího řízení se na přihlášku vyplňuje vždy jen jedna škola a počet přihlášek není omezen.

9. Jak vyplnit přihlášku?
Přihláška se vyplňuje v rozsahu uvedeném na stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk).
Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou se uvádějí dvě školy (nebo dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

10. Jak vyplním kolonku „Termín přijímací zkoušky" na přihlášce?
V uvedené kolonce se uvádí termíny „školní" přijímací zkoušky, která může být stanovena ředitelem školy (pokud ji škola z rozhodnutí ředitele školy koná podle § 60 odst. 3 školského zákona), jak je uvedeno i v poznámce (9) na přihlášce. Tato kolonka není určena k vyplnění termínu stanoveného pro konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (je pevně dán).

11. Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné?
Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

12. Kdy je nezbytný lékařský posudek v přihlášce ke střednímu vzdělávání?
Do tiskopisu přihlášky pro daný obor vzdělání se lékařský posudek doplňuje jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. (např. se nepožaduje pro obor Gymnázium, ale předkládá se u oboru Gymnázium se sportovní přípravou).

13. Musí být přiložen lékařský posudek na samostatném tiskopisu, nebo stačí jeho zapsání v přihlášce?
Zpravidla stačí vyplnění jen v přihlášce. Pokud je posudkový závěr obsáhlejší, přikládá se jako příloha přihlášky. Přitom když se uchazeč hlásí v rámci jedné přihlášky k přijetí ve dvou různých oborech vzdělání (např. Obchodní akademie a Zdravotnický asistent), může lékařský posudek (posudkový závěr) obsahovat takové hodnocení zdravotní způsobilosti uchazeče, které zohlední jeho předpoklady pro každý z obou oborů vzdělání. K přihlášce pro dotčený obor vzdělání lze i v dalších kolech přijímacího řízení přiložit ověřenou kopii posudku, který vyjadřuje způsobilost vzdělávat se (nemusí být vystaven znovu).

14. Dokdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy?
Vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Musí být střední škole, kam se uchazeč hlásí, odevzdána zákonným zástupcem nebo uchazečem (podle § 60a odst. 5 školského zákona) do 1. března nebo v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu (podle § 62 odst. 2 školského zákona). Lhůta je zachována i v případě, je-li v tento den přihláška podána držiteli poštovní licence.
Přihlášku lze okopírovat, obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou k přihláškám přiloženy ověřené kopie vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení za 1. pololetí). Při potvrzování prospěchu žáků na přihláškách základní školou by neměly být pro 1. kolo přijímacího řízení potvrzeny více než dvě přihlášky na dvě školy, které může uchazeč uplatnit. Po (případném) doplnění lékařského posudku zašle uchazeč přihlášky na obě zvolené střední školy, na každou z nich po jednom vyhotovení.

15. Kolik přihlášek mám možnost podat v druhém kole přijímacího řízení?
V druhém a dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

16. Jak je to s vyplňováním škol v přihlášce podávané v dalších kolech přijímacího řízení?
Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který může uchazeč uplatnit). Vyplňuje se obdobně s tím, že se na něm vyplňuje jen jedna škola, do níž se přihláška podává.

17. Když jsem žákem 1. ročníku střední školy a chci být přijat na základě podané přihlášky do 1. ročníku jiné střední školy, můžu dostat zpět zápisový lístek pro uplatnění na druhé škole nebo získat jiný? Mám napřed požádat o ukončení studia?
V tomto případě se nežádá o ukončení vzdělávání, ani o přijetí ke střednímu vzdělávání podle § 60 školského zákona. Žák využije možnosti požádat o přestup podle § 66 odst. 4 školského zákona, kde se zápisový lístek nepředkládá. K tomu se upozorňuje, že zápisový lístek se vydává zpět jen výjimečně v souladu s § 60g odst. 7 školského zákona.

III. Organizace přijímacího řízení

A. Přijímací zkouška

18. Kdy se budou konat zkoušky prvního kola přijímacího řízení na střední školy?
Podle § 60b školského zákona se přijímací zkouška koná v prvním kole přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna, pro ostatní obory vzdělání v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna. Termíny jednotné přijímací zkoušky stanoví ministerstvo do 30. září.

19. Budou si ředitelé středních škol sami stanovovat, který den udělají přijímací zkoušky?
Termíny školní přijímací zkoušky musí ředitelé středních škol stanovit a zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a údajem o předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října). Školní přijímací zkouška musí být vyhlášena minimálně ve dvou termínech.

20. Mohou uchazeči konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, když se budou termíny přijímacích zkoušek překrývat?

Pro tento účel zákon ukládá povinnost vyhlásit pro přijímací zkoušku (jejíž obsah a rozsah stanovuje ředitel školy) dva termíny jejího konání (viz § 60 odst. 3 písm. a školského zákona). Žák se hlásí na ten termín, který mu bude více vyhovovat (a také ho označí do přihlášky). Současně se upozorňuje, že stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu konání přijímací nebo talentové zkoušky.

21. Co když bude uchazeč přijat na dvě školy najednou, vybere si jednu, musí to ostatním dát vědět?
Školský zákon ukládá uchazeči, aby na školu, kterou si vybere, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí předložil tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz § 60g odst. 6 a 7 školského zákona). Na tato místa mohou pak ředitelé středních škol přijmout uchazeče v odvolacím řízení, případně vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat až na září.

22. Budou se pořádat další kola přijímacího řízení?
Ano, školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Informaci o dalších kolech přijímacího řízení je povinen zveřejnit krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy) na základě podkladů od ředitelů škol. Tyto informace jsou zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.

B. Postup při přijímání v oborech vzdělání, kde se koná povinná přijímací zkouška

23. Koho se týká přijímací řízení do středních škol s jednotnou přijímací zkouškou?
Jednotná přijímací zkouška konaná prostřednictvím centrálně zadávaných testů v rámci prvního kola přijímacího řízení se týká uchazečů, kteří se hlásí do středních škol zakončených maturitní zkouškou včetně nástavbového studia bez ohledu na zřizovatele:
- obory vzdělání kategorie K (tj. Gymnázium, Dvojjazyčné gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou),
- obory vzdělání kategorie M (tzv. maturitní obory SOŠ), s výjimkou oborů skupiny 82 Umění a užité umění,
- obory vzdělání kategorie L0 (maturitní obory, kde je součástí vzdělávání odborný výcvik), s výjimkou oborů skupiny 82 Umění a užité umění.
Povinná přijímací zkouška se tedy netýká oborů vzdělání s talentovou zkouškou, (kromě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou) a zkráceného studia.

24. Kdy a kde se koná jednotná přijímací zkouška?

Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s maturitní zkouškou, zaměření podle ŠVP) zapsaných na 1. nebo 2. místě v přihlášce, tedy v prvním termínu koná uchazeč zkoušku ve škole zapsané na 1. místě, ve druhém termínu na škole zapsané na místě 2. V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu do oborů Gymnázium se sportovní přípravou (GSP), bude jednotnou zkoušku konat v těchto školách (postupuje se dle pořadí škol uvedených v přihlášce s modrým podtiskem), a to i v případech, kdy nevykonal talentovou zkoušku do oboru GSP úspěšně. Pokud uchazeč podá v termínu do 1. listopadu přihlášku s modrým podtiskem jen na jednu školu s oborem GSP a následně podá v termínu do 1. března přihlášku na dva obory s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky, bude konat jednotnou zkoušku jednou ve škole s oborem GSP a podruhé ve škole s oborem bez talentové zkoušky, a to v tom pořadí, ve kterém nekoná zkoušku na obor GSP (a vyznačí to u příslušné školy např. v přihlášce s růžovým podtiskem). Pokud podá v termínu do 1. března přihlášku jen na jeden obor s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky, koná jednotnou zkoušku v jiném termínu (pořadí), než ji koná v termínu (pořadí) do oboru GSP.

25. Je možné, že se uchazeč o přijetí do konkrétní, jím zvolené školy bude muset dostavit na přijímací zkoušku ve dvou různých dnech?
Ano. Taková situace může nastat v případě, že vedle výsledku jednotné přijímací zkoušky bude v kritériích přijímacího řízení vyhlašovaných školou (do konce ledna) hodnocen i výsledek školní přijímací zkoušky (např. test studijních předpokladů), kterou ředitel školy může stanovit podle § 60 odst. 3 písm. a školského zákona.

26. Co je obsahem jednotné přijímací zkoušky?
Zkouška se skládá ze dvou testů, a to pro obsah vzdělávání z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace (dále jen „ČJL" a „M"), v rozsahu stanoveném v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (podle § 60b odst. 1 školského zákona). Testy mají prověřit podstatné dovednosti a vědomosti uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

27. Budou mít uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami nějaké zvýhodnění?
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, v souladu s Přílohou č. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o uzpůsobení podmínek pro konání přijímací zkoušky. Při přijímání ke vzdělávání se tak stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám jak pro konání jednotné přijímací zkoušky, tak pro konání školní přijímací zkoušky.

28. Je výsledek jednotných testů jediným kritériem, na jehož základě budu přijat?
Ne, jednotný test nemůže být jediným kritériem, na jehož základě stanoví ředitel školy pořadí uchazečů pro přijetí. Součástí kritérií přijímacího řízení musí být i nadále hodnocení uchazečů podle klasifikace na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Navíc může být v souladu s § 60 odst. 13 školského zákona podle požadavků určených ředitelem střední školy součástí přijímacího řízení také „školní" přijímací zkouška nebo jiné ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů. Jednotné testy z ČJL a M doplňují kritéria přijímání ve školách, které se pokusného ověřování účastní.

32. Co když např. ze zdravotních důvodů nebudu moci konat jednotný test v řádném termínu testů?
Náhradní termín testů pro první kolo přijímacího s využitím jednotných testů CZVV je stanoven na 13. 5. 2016.
Ředitel školy umožní vykonání testů v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva je uznána. Pro takového uchazeče ponechá ředitel školy místo v rámci prvního kola přijímacího řízení. CZVV školám, které konaly jednotné testy v řádném termínu, zašle elektronicky zadání náhradních testů pro srovnatelné hodnocení omluvených uchazečů.

33. Budou mít uchazeči předem možnost se na jednotné testy připravit?
V testech bude prověřována znalost obsahu vzdělávání z ČJL a M v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Všem uchazečům (žákům 5., 7. i 9. tříd) budou do 7. 2. 2016 k dispozici ilustrační testy z obou předmětů, takže si budou moci v předstihu prověřit, jak jsou na ně připraveni. Přesný termín stanoví Centrum.

34. Jak se bude hodnocení z jednotných testů podílet na mém celkovém hodnocení?
V rámci pokusného ověřování je ponechána pravomoc řediteli školy, aby stanovil při vyhlašování kritérií přijímacího řízení (do 31. ledna) podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazeče. Ředitelé středních škol dále mohou určit i hranici úspěšnosti každého z jednotných testů (ČJL a M) pro přijímací řízení. S ohledem na to, že jde o test, jehož účelem je uchazeče rozřadit podle úspěšnosti v samotném testu (a stanovit s přihlédnutím k dalším kritériím celkové pořadí), může být hranice úspěšnosti v testech stanovena s přihlédnutím k doporučené hranici úspěšnosti jednotného testu stanovené CZVV po vykonání testů. Ředitel může jako kritérium zvolit spíše vážený podíl pořadí uchazeče v testu než určit přímo mezní hranici úspěšnosti. To neodporuje současnému znění § 60 školského zákona, pokud tuto okolnost ředitel uvede ve vyhlašovaných kritériích.

35. Kde a kdy budu konat jednotný test, pokud se škola, kterou jsem v přihlášce uvedl na prvním místě, pokusného ověřování neúčastní?
V tomto případě uchazeč koná jednotný test ve škole, kterou uvedl ve své přihlášce na druhém místě, v řádném termínu testů, tj. 15. dubna 2016 v případě čtyřletých oborů vzdělání, nebo 18. dubna 2016 v případě šesti- a osmiletých gymnázií.

36. Bude výsledek jednotných testů součástí hodnocení i v dalších kolech přijímacího řízení?
Je na řediteli školy, zda rozhodne, že výsledek jednotných testů bude součástí hodnocení v dalších kolech přijímacího řízení. Pokud tak rozhodne, uvede tuto skutečnost v kritériích přijímacího řízení pro následující kolo přijímacího řízení.

37. Mohu se proti výsledku jednotného testu odvolat?
Odvolání proti výsledku přijímacího řízení zůstává zachováno ve stejné podobě jako dosud. To znamená, že se uchazeč může odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí/přijetí jako celku; v odvolání je třeba uvést důvody, proč uchazeč nesouhlasí s rozhodnutím. Uchazeč podává odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím školy, která rozhodnutí vystavila. Odvolat se proti rozhodnutí ke krajskému úřadu platí i pro uchazeče o střední vzdělávání v soukromých a církevních školách.

C. Postup při přijímání v oborech vzdělání, kde se nekoná povinná přijímací zkouška a v dalších kolech přijímacího řízení

38. V kterých oborech vzdělání se povinná přijímací zkouška nekoná?
Zařazení povinné přijímací zkoušky do přijímacího řízení se ve školním roce 2015/2016 netýká jednak středních škol (a oborů vzdělání), které nejsou do pokusného ověřování přihlášeny, jednak oborů vzdělání s talentovou zkouškou (skupina oborů vzdělání 82 Umění a užité umění a obor Gymnázium se sportovní přípravou), oborů vzdělání nástavbového studia a zkráceného studia (§ 62, § 63, § 83 až 85 školského zákona) a přijímání do jiné než denní formy vzdělávání (§ 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona).

39. Uvádí se dvě školy v přihlášce k přijímacímu řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou?
Ano. V přihlášce pro přijetí do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk) se uvádí obě školy obdobně jako u oborů bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení.
U oborů s talentovou zkouškou zůstává zachováno právo podat přihlášku až na 2 školy (do konce listopadu 2015) a možnost podat dále až 2 přihlášky na ostatní obory vzdělání.

40. Uvádí se dvě školy v přihlášce podávané na jinou než denní formu vzdělávání?
Ne. V přihlášce pro přijetí na jinou než denní formu vzdělávání (zelený podtisk) se uvádí jako dosud jen jedna škola. Zůstává možnost podat přihlášku až na 2 školy v prvním kole přijímacího řízení.

41. Uvádí se dvě školy v přihlášce podávané pro nástavbové studium?
Ne. V přihlášce podávané pro nástavbové studium (hnědý podtisk) se uvádí jen jedna škola pro všechny formy vzdělávání. Zůstává možnost podat přihlášku až na 2 školy v prvním kole přijímacího řízení.

IV. K zápisovému lístku

42. Dokdy musím odevzdat zápisový lístek?
Uchazeči počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku škole, která přijala uchazeče v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky, dnem 22. dubna, popř. později dnem vyhlášení výsledků ředitelem školy (zveřejněním seznamu přijatých uchazečů). Konec lhůty (+ 10 pracovních dní podle § 60a odst. 6 školského zákona) pro odevzdání zápisového lístku vychází tedy - v případě vyhlášení výsledků 22. dubna - na 6. května 2016, popř. na dny následující, v závislosti na den, kdy dojde k vyhlášení výsledků. Také v případě konání jednotného testu v náhradním termínu testů 13. května 2016 bude uchazeč uplatňovat zápisový lístek ve lhůtě 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou se postupuje obdobně).
Výše uvedené lhůty pro odevzdání zápisového lístku umožňují uchazeči, aby se v případě přijetí na různé obory vzdělání mohl bez časové tísně rozhodnout pro konečnou volbu, a potvrdil tak případně přijetí i v oborech vzdělání, kde se nekoná přijímací zkouška. Tento postup platí i pro obory vzdělání, kde je součástí přijímacího řízení jednotná zkouška.

43. Kdy mohu vzít zpět zápisový lístek?
Zápisový lístek může uchazeč vzít ze školy, na níž jej uplatnil, zpět, pokud je na druhou školu přijat na základě rozhodnutí o přijetí vydaném v odvolacím řízení. Dále nově má právo požadovat jeho vydání uchazeč, který jej uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru bez talentové zkoušky.

44. Kdo bude vydávat tzv. zápisový lístek? Kde bude informace, co obsahuje, k dispozici?
Zápisový lístek vydá žákům jejich základní škola na základě § 60a odst. 2 školského zákona. Ostatním uchazečům jej vydá příslušný krajský úřad. Podrobnosti k zápisovým lístkům stanoví § 5a vyhlášky č. 671/2004 Sb. a v její příloze je také uveden vzor zápisového lístku. Na SŠ se uplatňuje originál (jeho kopie není platná). Zápisový lístek si neopatřuje uchazeč, pokud se hlásí na jinou než denní formu vzdělávání, na nástavbové a zkrácené studium, nebo do vyššího ročníku než prvního.

V. dotazy k navrhovanému způsobu přijímacího řízení od školního roku 2016/2017 (změny jsou navrženy ve sněmovním tisku č. 611/0)


45. V čem se odlišuje budoucí přijímací řízení od stávajícího?
V návrhu úpravy přijímacího řízení ve školském zákoně jsou předloženy zejména následující změny:
- Přihlášky by měli uchazeči podávat v prvním kole přijímacího řízení jednotně k 1. březnu (i pro dálkové studium), s tím, že je zachován termín k 30. listopadu v případě oborů s talentovou zkouškou (je zachována i možnost podat až 2 přihlášky jako dosud).
- Jednotná přijímací zkouška (centrálně zadávané a vyhodnocované testy z ČJL a M) by se měla u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou týkat nejen denní formy vzdělávání, ale i ostatních forem vzdělávání, a také oborů nástavbového studia (nebude se týkat zkráceného studia a u oborů s talentovou zkouškou je ponecháno na řediteli školy). Její výsledek je dalším kritériem pro přijetí. S touto úpravou dojde i k změnám v tiskopisech přihlášek ke vzdělávání.
- Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (den a hodinu) by stanovilo MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku (školního roku, ve kterém bude přijímací řízení vyhlášeno), a to samostatně pro nižší stupeň osmiletých a šestiletých gymnázií a samostatně pro ostatní maturitní obory.
- Stávající přijímací zkoušku se nově navrhuje nazvat školní přijímací zkouškou a její termíny převzít do školského zákona.
- Jednotnou zkoušku by měl uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí a ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Lepší výsledek by se uplatňoval v hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
- Nejvyšší možné hodnocení z jednotné zkoušky by se podílelo na celkovém možném hodnocení jednou polovinou. Přitom se navrhuje umožnit řediteli školy, aby stanovil pro přijetí hranici úspěšnosti.
V návaznosti na schválenou úpravu přijímacího řízení ve školském zákoně bude potřebné novelizovat příslušný prováděcí předpis (vyhlášku č. 671/2004 Sb.).

zdroj: AZ rodina

Sdílej stránku: